งานสัมมนาระดับชาติว่าด้วยเรื่อง

07/11/2558 21:42
931

ขอเชิญท่านผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน เข้าร่วมงานสัมมนาระดับชาติว่าด้วยเรื่อง "การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระดับอาเซียน" วันพุทธที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 08.00 - 12.30 นง ณ ห้องประชุมเบณจรัตน์  อาคานวมินราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จัดโดย Phakhawat Raksri และทีมงานนักศึกษาปริญญาเอกสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม รุ่น 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดต่อ 02-555-2000 ต่อ 3804 / 08-046-5741